• Čokolády, cukrárske potreby a pomôcky

  • 1 ks
   za 22.92 €
   Kontakt
  Ing. Milan Desat – DIPOS
    Nemčianska 1
    974 01   Banská Bystrica
    tel.: +421 905 748 473
   
   Newsletter
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
   Dopravu zabezpečuje
  123kurier
   Akciový tovar
    Anketa
   • Vitajte v našom obchode!
   • Cukrársky svet
   • Čokolády
   • HORECA
   • Pekárske prípravky
   • Svet Makroniek
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
     

   Spracovanie osobných údajov

   Ochrana osobných údajov
   Podmienky ochrany osobných údajov
   I.
   Základné ustanovenie
   1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Ing.Milan Desat - Dipos, IČO33580952,Gaštanová 3, 974 09 Banská Bystryca (ďalej len: „správca“).
   2. Kontaktné údaje správcu sú
   adresa: Gaštanová 3, 974 09 Banská Bystrica
   email: objednavky@diposbb.sk
   webové stránky: www.cokoladybb.sk
   telefón: 0905748473
    
   1. Osobnými údajmi sa rozumie akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
    
   1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
    
   II.
   Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
   1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia  Vašich objednávok. Zdrojom osobných údajov môže byť rovnako distribútor, obchodný zástupca, verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie).
    
   1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie  zmlúv.
    
   1. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania sú adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačné a nezameniteľné identifikácie subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie), popisné údaje (napr. bankové spojenie), ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení aj.)
    
   1. Osobné údaje, ste správcovi poskytli celkom dobrovoľne a prehlasujete, že ste odovzdali len aktuálne údaje. V prípade, že pri nasledujúcom obchodnom styku dôjde k ich zmene, zmenené osobné údaje správcovi nahlásite.
    
   III.
   Kategórie subjektov údajov
    
   1. Subjektom údajov sú: zákazník správca, zamestnanec správca, dopravca, dodávateľ správca, iná osoba, ktorá je vo zmluvnom vzťahu ku správcovi, uchádzač o zamestnanie
   IV.
   Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
   1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajóv je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    
   1. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašich objednávok a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
   • účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
   • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)
   • archivácia vedená na základe zákona
   • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
   • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
    
    
    
    
   V.
   Doba uchovávania údajov
   1. Správca uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov a ďalej po dobu, ktorú mu jednotlivé právne predpisy ukladajú osobné údaje uschovávať
   • po dobu uvedenú v rámci súhlasu subjektu údajov, alebo než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov
    
   1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
    
   VI.
   Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)
   • Príjemca osobných údajov je:
   • zamestnanci firmy Ing.Milan Desat - Dipos podieľajúci sa na prevzatí objednávky, vydaní a dodaní tovaru a realizácii platieb
   • prepravné spoločnosti zaisťujúce prepravu tovaru
   • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania objednávkového systému (webové rozhranie) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním objednávkového systému (webového rozhrania)
   • poskytovateľ softwaru
    
   Správca nemá v úmyslu predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
   VII.
   Vaše práva
   1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobných údajov poľa čl. 17 GDPR.
   • právo vzniesť námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v čl. III týchto podmienok.
    
   1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
    
    
   VII.
   Spracovanie osobných údajov
    
   1.   Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade s čl. 6 odst. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje:
   • subjekt údajov udelil súhlas pre jeden či viac konkrétnych účelov,
   • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
   • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinnosti, ktoré sa na správcu vzťahujú,
   • spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo iné fyzické osoby,
   • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
   • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúcich ochranu osobných údajov
    
   Podmíenky zabezpečenia osobných údajov
    
   1.   Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
   2.   Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe.
   3.   Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
   X.
   Záverečné ustanovenie
   1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste zoznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   2.   S týmito podmienkami súhlasíte aj v rámci súhlasu subjektu údajov. Udelením výslovného súhlasu v rámci súhlasu subjektu údajov potvrdzujete, že ste zoznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   3.   Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
    
   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.